REKLAM ALANI
Klasik Hüsn-i Hat Eserlerinden Örnekler

Bu sayfada klasik hüsn-i hat eserlerinden çeşitli örnekler göreceksiniz.

(Beğendiğiniz eserin üzerine tıklayarak onu e-kart olarak gönderebilirsiniz.)

REKLAM ALANI

ESERLER

BİLGİ


Eserin İçeriği: Hadis-i Şerif ve Şiir
Manası: "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; sevdirin, nefret ettirmeyin."
Okunuşu: "Yessirû velâ tu’assirû, beşşirû velâ tuneffirû."
Hattat: Hamid Aytaç (1891-1982)
Hat Yazı Stili: Celi Divanî ve İcazet Yazısı
Açıklama: Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın meşhur hadislerinden birisidir ve sosyal hayatın birçok alanı için geçerli bir ilkedir. O, ashabından (dostlarından) birini herhangi bir iş için bir yere gönderince bu tenbihte bulunurmuş.
Çalışmanın alt kısmında bu hadis ile ilgili, Edebiyatçı Usûlî'ye ait dizeleri Osmanlıca olarak görüyorsunuz.

Eserin İçeriği: Hadis-i Şerif ve Şiir
Manası: "İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır."
Okunuşu: "Hayrun nâsi enfa’uhum linnâs."
Hattat: Hamid Aytaç
Hat Yazı Stili: Celi Ta'lik ve İcazet Yazısı
Açıklama: Alt kısımda bu hadis ile ilgili Urfalı Yusuf Nabî'ye ait şu dizeleri Osmanlıca olarak görüyoruz: "Hayr-ı nâsa muradın ise vukûf, Hayr-ı nâsın hadisin et iz’ân, Hayr oldur ki cümleden efzûn, Ola halk-ı cihâne nef’-resân."

Eserin İçeriği: Hadis-i Şerif ve Osmanlıca Tercümesi
Manası: "Yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir; herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan da odur."
Okunuşu: "İnneme’l a’amâlu binniyyât, ve innemâ likullimriin mâ nevâ."
Hattat: Hamid Aytaç
Hat Yazı Stili: Celi Sülüs ve İcazet Yazısı
Açıklama: Çalışmanın alt kısmında hadis-i şerifin tercümesini Osmanlıca olarak görüyorsunuz.
Bu meşhur hadis dini ve dünyevi açıdan önemli bir temel kuralı haber vermektedir. İslâm Hukukunda temel külli hukuk kurallarından birisidir. Bazı İslâm alimleri bu hadisi İslâm inancının dayandığı dört temelden biri kabul ederler.

Eserin İçeriği: Hadis-i Şerif
Manası: "Mümin, komşusu aç dururken karnını doyurmaz."
Okunuşu: "Lâ yeşba’ul mu’minu duvne carihî."
Hattat: Hasan Çelebi
Hat Yazı Stili: Sülüs
Açıklama: İslâm dininin komşu hakkına verdiği büyük önem bu hadiste görülmektedir. Bunun gibi daha birçok hadis vardır ki birkaç misal verecek olursak: "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.", "(Vahiy meleği) Cebrail bana komşu hakkından o kadar çok bahsetti ki, komşuyu komşuya varis kılacak zannettim."

Eserin İçeriği: Hadis-i Şerif
Manası: "Cennet, annelerin ayakları altındadır."
Okunuşu: "Elcennetu tahte akdâmil ummuhât."
Hattat: Saim Özel
Hat Yazı Stili: Celi Sülüs
Açıklama: Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın anne ve baba ile ilgili birçok sözü vardır ki bu çalışmadaki anne ile ilgili olanların en meşhurlarından birisidir. Peygamber Efendimiz bu sözü bir savaşa giderken kendilerine katılmak üzere gelen bir gence söylemiştir. Gencin yaşlı bir annesi olduğunu öğrenince ona:
"Sen git annene hizmet et; çünkü cennet annelerin ayakları altındadır." buyurmuştur. Böylece anneye sevgi ve hizmet görevinin, diğer bütün sevgi ve görevlerden önce olduğunu ortaya koymuştur.
Burada anne-baba ile ilgili şu Kur’ân ayetini de vermeden geçmeyelim: "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et." (İsra Suresi, Ayet: 23-24)

Eserin İçeriği: Hadis-i Şerif
Manası: "Allah katında en sevimli ev, içinde yetime ikram olunan evdir."
Okunuşu: "İnne ehabbel buyûti ilallâhi beytun fîhi yetiymun mukremun."
Hattat: Hasan Çelebi
Hat Yazı Stili: İstifli Sülüs
Açıklama: İslâm inancının en önde gelen toplumsal özelliklerinden biri de yetimlere ve haklarına son derece önem vermiş olmasıdır. Yetimlerle ilgili birçok Kur’ân ayeti ve hadis mevcuttur. Bu çalışmada da bu hadislerden birini görüyorsunuz.
Kendisi de bir yetim olarak büyümüş olan Hz. Muhammed Aleyhisselam, diğer bazı hadislerinde "yetimin başını okşayan kişinin eli altındaki saçlar kadar günahının affolacağını", "yetimin âhını almaktan ve onu ağlatmaktan sakınılması gerektiğini" de söylemiştir. Kur’ân-ı Kerim'de Yüce Allah, yetimlere iyi davranılmasını, onların isteklerini kendi isteklerinden önde tutmayı, onları doyurmayı, onlar için harcama yapmayı, mallarının idaresinde en güzel tutumu göstermeyi, rüşdlerine erince mallarını en güzel şekilde onlara vermeyi, haksızlık etmemeyi, onlara kötü muamele yapmamayı emretmiş; yetimlere ikram edilmemesini ve onların ezilmesini yermiş ve onların mallarını haksızlıkla yiyenleri karınlarına ateş doldurmuş olanlara benzetmiştir. İslâm inancının insanlığa getirdiği veya yeniden üstüne basa basa hatırlattığı ilkelerden biri olan bu yetimleri koruma ilkesi tek başına, düşünen bir insan için İslâm dininin hak din olduğunu anlamaya yeterlidir. Öyle ise bize düşen: "Rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan, Peygamber olarak da Muhammed Aleyhisselam'dan razı oldum." demektir...

Eserin İçeriği: Hadis-i Şerif
Manası: "Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil: Ölümünden önce hayatını, hastalığından önce sağlığını, meşguliyetinden önce boş zamanını, ihtiyarlığından önce gençliğini, fakirliğinden önce zenginliğini."
Okunuşu: "İğtenim hamsen kable hamsin: Hayateke kable mevtik ve sıhhateke kable sakamik ve ferâgake kable şuğulik ve şebâbeke kable heramik ve ğınâke kable fakrik."
Hattat: Saim Özel
Hat Yazı Stili: Nesih
Açıklama: İnsanoğlunun kıymetini bilemediği beş şeye dikkatini çeken ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın "cevâmi'ul kelim" yani "az sözle çok şeyi anlatma" özelliğini gösteren bir hadis-i şerif.

Eserin İçeriği: Duâ
Manası: "(En üst orta:) Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlarım. (Sağ ve sol daire içi:) Allah Teâlâ'ya imân ettim (orta kısım) ve meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, (ortanın altı) öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğuna inandım. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludür."
Okunuşu: "(En üst orta:) Bismillahirrahmânirrahîm. (Sağ ve sol daire içi:) Âmentu billâhi te’âlâ (orta kısım) VE melâiketihi VE kutubihî VE rusulihî VE'lyevmil âhiri VE bil kaderi hayrihî VE şerrihî minallahi te’âlâ, (ortanın altı) vel ba’sü ba’delmevti hakkun eşhedu enlâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden ‘abduhû ve rasûluh."
Hattat: M. Halim Özyazıcı (1898-1964)
Hat Yazı Stili: Celi Sülüs ve Nesih
Açıklama: Bu eser 1956 senesinde yazılmıştır ve şu anda orjinali İstanbul Topkapı Sarayı Yazı Salonu'nda bulunmaktadır. Orjinal boyutları 43x54 cm'dir. Eserin en alt satırında Arapça olarak İcazet yazı stili ile hattatın imza cümlesi yer almaktadır ve manası şöyledir: "Bunu yazan Güzel Sanatlar Akademisi hat muallimi fakir Hacı Mustafa Halim günahlarının bağışlanmasını diler."
Hattatlar bazen eserlerinin sonuna bu tür imzalar atarlar ve kendilerini "âciz", "fakir", "günahkâr" gibi sıfatlarla niteleyerek tevâzu gösterirler.
Bu çalışmada İslâm inancının temel taşlarını görüyorsunuz. Buradaki yazıların hepsine birden "Amentü" adı verilir. Çoğu müslümanın ilk ezberlediğii duâlardan birisi budur. Çünkü bu duâ, Müslüman kabul edilmek için söylenmesi gereken sözleri toplu halde içermektedir. Sanatçı bu çalışmada, Türkçede "VE" anlamına gelen altı tane "VAV" harfi kullanmıştır ki bununla hem İslâm inancındaki "imânın altı şartına" işaret etmiş, hem de esere ilginç ve güzel bir estetik vermiştir.

Eserin İçeriği: Hadis-i Şerif ve Osmanlıca Tercümesi
Manası: "- Allah'a inandım - de ondan sonra da dosdoğru ol."
Okunuşu: "Kul âmentu billâhi festakim."
Hattat: Hamit Aytaç
Hat Yazı Stili: Celi Sülüs ve Nesih
Açıklama: Çalışmanın alt kısmında bu hadisin anlamını Nesih hat stiliyle Osmanlıca olarak yazılmış halde görmektesiniz.
Bu söz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dostlarından Süfyan es-Sakafi'nin şu sorusuna verdiği cevaptır: "Ey Allah'ın Resulu! İslâm hakkında bana öyle bir söz söyle ki, senden başkasından bu konuda birşey sormaya ihtiyacım olmasın." Bunun üzerine Resulullah Efendimiz bu cevabı vermiştir.
Çalışmadaki bu hadiste İslâm inancında çok önem verilen bir dengeyi görmektesiniz: Doğru davranışların, herşeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah katında değer bulması ve öbür dünyada karşılığını görmesi için öncelikle kişinin Allah'a iman etmiş olması gerekmektedir. (Bu iman da zorunlu olarak içerisine Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmayı alacaktır. Zaten İslâm İnancını inceleyen Kelâm ilminde "Allah'a inanmak", "aslu'l usul" yani İslâm inancının şartlarının temeli kabul edilmektedir. Bu temel olmazsa öbürleri de olmayacak, bu olursa diğerlerini de gerekli kılacaktır.) Buna karşılık bir müslüman "Allah'a inandım" diyorsa bu imanı ile uyuşacak doğru davranışlarda bulunması gerekmektedir; sadece "Allah'a inandım" demek fakat bu inancın gerektirdiği doğru davranışları göstermemek yeterli olmasa gerektir. Şu Kur’ân ayeti de bu hadise yakın anlamdadır: "-Rabbimiz Allah'tır- deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir."

Eserin İçeriği: Hadis-i Şerif
Manası: "Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruluğu araştırınız; çünkü kurtuluş ancak ondadır."
Okunuşu: "Taharrus sıdka vein raeytum ennel helekete fiyhi, feinnennecâte fiyhi."
Hattat: Hasan Çelebi
Hat Yazı Stili: İstifli Sülüs
Açıklama: Bu hadis ile yakın anlamlı olan şu Kur'ân ayetlerine de bakalım:
"Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır."
"... Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiğiniz sözü tutun."


Ne mutlu bunu başarabilen yiğit insanlara!

Eserin İçeriği: Hadis-i Şerif ve Şiir
Manası: "Allah, insanlara acımayana merhamet etmez."
Okunuşu: "Men lâ yerhamunnâse lâ yerhamuhullah."
Hattat: Hamid Aytaç
Hat Yazı Stili: Celi Talik ve Talik
Açıklama: Bu çalışmada İslâm inancının insana verdiği değeri gösteren bir hadis görüyorsunuz. Alt kısımda bu hadis ile ilgili Ali Şir Nevai'ye ait şu dizeleri de Osmanlıca olarak görüyorsunuz: "Tenridin rahm eğer tama' kılsan, Evvel olmak gerek sen ilge rahim, Her kim uluska rahm itmez, Ana rahm eylemez Rahîm ü Kerîm."


SONRAKi SAYFA
Bu sayfa hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi buraya yazarak diğer insanlarla paylaşabilirsiniz:

Bu sayfayı beğenmek ve paylaşmak isterseniz buraya tıklayınız:
Share

Facebook'taki özel sayfamızı beğenmek ve topluluğumuza katılmak için buraya tıklayınız:
- Sitemizin Bütün Bölümlerini Her Sayfada Bulunan Aşağıdaki Bağlantıları Kullanarak Gezebilirsiniz -
E-kart ve Duvar Kağıtları Site Ana Sayfası 3 Boyutlu Allah (cc) Lafızları
Çiçek Resimleri Allah'ın 99 İsmi (Esmâ'ul Hüsnâ) 3 Boyutlu Hz. Muhammed (sav) İsimleri
Manzara Fotoğrafları Klasik Hat Sergisi 1 | 2 | 3 | 4 | 3 Boyutlu Besmele Çizimleri
Dijital Motifler Sergisi 2 Boyutlu Çeşitli Çizimler 3 Boyutlu Kelime-i Tevhidler
Türk Bayrağı ve M.Akif Ersoy Eserleri İslami E-kart ve Duvar Kağıtları 3 Boyutlu Çeşitli Çizimler
40 Hadis-i Şerif Eseri Projesi - - - Gençler İçin Seçme 40 Hadis Metni
RAMAZAN ÖZEL SAYFALARIMIZ
Ramazan Özel E-Tebrik Kartları Ramazan Özel Eserleri Slayt Gösterisi İngilizce-Arapça Slayt Gösterisi
Çiçek Resimleri Sergisi: | Versiyon I | - | Versiyon II         | - |         Mobil Duvar Kağıdı Çiçek Resimleri: | Versiyon I | - | Versiyon II
Pembe Güller Kırmızı Güller Beyaz Güller Sarı Güller Karma Güller Kırmızı Laleler Beyaz Laleler Sarı-Kırmızı Lale Karma Laleler Çuha Çiçekleri
Hercai Menekşe Afrika Menekşesi Kırmızı Sardunya Pembe Sardunya Katmer Sardunya Karma Sardunya Begonyalar Mine Çiçekleri Açelyalar Papatyalar
Yıldız Çiçekleri Sümbül-Ortanca Nilüfer-Petunya Küpe-Cam Güzeli Karanfil-Gelincik Gündüz Sefası Zambak 1 - 2 - 3 Karma Çiçekler-1 Karma Çiçekler-2 Karma Çiçekler-3
- Manzara Fotoğrafları Kısmının Alt Sayfaları -
Boğaz Asya Boğaz Avrupa Eminönü Karaköy Beşiktaş Ortaköy Üsküdar Bursa Karadeniz
İstanbul Civarı Sultan Ahmet Beyazıt Fatih Harem Yalova Gaziantep Mekke Medine
- Diğer Linkler -
Site Haritası E-posta - Bize Ulaşın Ziyaretçi Mesajları
Hizmetlerimiz Hakkımızda | Sitemize Link Vermek | - | Sitemize Reklam Vermek |
- Dil Seçimi ve Sitede Arama -
Arabic - Bulgarian - Chinese - Croatian - Czech - Danish - Dutch - English - Filipino - Finnish - French - German - Greek - Hebrew - Hindi - Indonesian - Italian - Japanese - Korean - Latvian - Lithuanian - Norwegian - Polish - Portuguese - Romanian - Russian - Serbian - Slovak - Slovenian - Spanish - Swedish - Turkish - Ukranian - Vietnamese - Türkçe Karakterleri Kapat

Copyright © islamiSanat.net, Artislamic.com. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahilinde, bu web sitesinin her hakkı saklıdır. Sitenin içeriğini oluşturan resim ve yazıların internet üzerinde herhangi bir şekilde malzeme olarak kullanılması ve başka bir web sitesine aktarılması yasaktır. Bununla birlikte web sitesi olan ziyaretçiler, beğendikleri eserlerden "en fazla beş tanesini", "eserler üzerinde hiçbir değişiklik yapmamak şartıyla" sitelerinde kullanabilirler. Bu sitenin içeriğini oluşturan resim ve yazıların "ticaret" ve "-ücretsiz bile olsa- genele dağıtım" gibi maksatlarla CD veya diğer depolama araçlarına kaydedilmesi ve herhangi bir materyal üzerine baskı ve kopyasının yapılması yasaktır. Bununla birlikte ziyaretçiler, beğendikleri resim ve yazıları yalnızca kendi "şahsî" ve "ticari olmayan" kullanımları için kayıt ortamlarında saklayabilir, çıktısını alabilirler. Burada izin verilenler dışındaki kullanımlar için islamiSanat.net Eserlerinin Kullanım ve Telif Şartları yazısını inceleyiniz.


Bu sayfayı son yenileme tarihi: 16.Zilkade.1432 - 13.Ekim.2011

REKLAM ALANI